ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

ΠΕΡΙ ΕΤΕΚ ΝΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρα 6Ε και 6ΣΤ)


Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(1) Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται από τον αιτητή και υποβάλλεται στο Επιμελητήριο συνοδευόμενο από όλα τα πιστοποιητικά, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία, όπως καθορίζονται στο έντυπο, μαζί με τα τέλη εγγραφής.
(2) Σε περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή δεν εγκριθεί από το Επιμελητήριο, το τέλος εγγραφής κατακρατείται από το Επιμελητήριο για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:

Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας σας στο ΕΤΕΚ και στον έφορο εταιρειών:Όνομα (εταιρείας μελετών):


Κλάδος/ Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης:


Για λόγους προστασίας δεδομένων τα στοιχεία επικοινωνίας και οι λοιπές πληροφορίες δεν παρουσιάζονται εδώ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας σας επικοινωνείτε με το ΕΤΕΚ.


ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ:

Τα πιο κάτω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν για σκοπούς της αίτησης για ανανέωση εγγραφής της εταιρείας. Η υποβολή των εγγράφων με την ένδειξη (*), είναι υποχρεωτική:

Όλα τα πιο κάτω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν για σκοπούς της αίτησης για ανανέωση εγγραφής της εταιρείας:
Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:


Υφιστάμενη Μετοχική Δομή με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών ΕΤΕΚ (Μέτοχοι εταιρείας μελετών)Παρακαλούμε όπως τα στοιχεία καταχωρηθούν για σκοπούς επιβεβαίωσης ακόμα και σε περίπτωση που δεν υπήρξε αλλαγή κατά το τελευταίο έτος:


Για φυσικά πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο
(Κεφαλαία, Πρώτο το επίθετο)
Για νομικά πρόσωπα
(όταν μέρος των μετοχών ανήκει σε ΝΠ):
Όνομα εταιρείας
Για μέλη: Αρ. Μητρώου Επιμελητηρίου
(Φυσικού ή Νομικού Προσώπου)
Για μη μέλη: ΑΔΤ ή Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας
Κλάδος (μόνο για μέλη ΕΤΕΚ) Μη Μέλος
ΕΤΕΚ