ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

ΠΕΡΙ ΕΤΕΚ ΝΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρα 6Ε και 6ΣΤ)


Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(1) Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται από τον αιτητή και υποβάλλεται στο Επιμελητήριο συνοδευόμενο από όλα τα πιστοποιητικά, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία, όπως καθορίζονται στο έντυπο, μαζί με τα τέλη εγγραφής.
(2) Σε περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή δεν εγκριθεί από το Επιμελητήριο, το τέλος εγγραφής κατακρατείται από το Επιμελητήριο για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:

1. Όνομα (εταιρείας μελετών) *:


2. Στοιχεία Επικοινωνίας:
3. Αρ. Εγγραφής Εταιρείας Μελετών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη*:


4. Κλάδος/ Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης*:

5. Ειδικότητες*:


6. Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται:Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:

Δηλώστε για κάθε μέτοχο της Εταιρείας Μελετών τα κάτωθι:

Για φυσικά πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο
(Κεφαλαία, Πρώτο το επίθετο)
Για νομικά πρόσωπα
(όταν μέρος των μετοχών ανήκει σε ΝΠ):
Όνομα εταιρείας
Για μέλη: Αρ. Μητρώου Επιμελητηρίου
(Φυσικού ή Νομικού Προσώπου)
Για μη μέλη:
ΑΔΤ ή Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας
Κλάδος (μόνο για μέλη ΕΤΕΚ) Μη Μέλος
ΕΤΕΚ